Covid-19 Pandemi Döneminde Kesilen ve Tahsil Edilen İdari Para Cezalarının İadesine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı. 

Covid-19 pandemi döneminde salgının yayılmasını önlemek amacıyla bir kısım tedbirler alınmış ve bu tedbirlere uymayanlara idari para cezası uygulanmıştır. Sonrasında ise;
GEÇİCİ MADDE 4- (1) 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla 11/3/2020 tarihinden itibaren bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar verilen ve bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ilgilisine tebliğ edilmemiş olan idari para cezaları tebliğ edilmez, tebliğ edilmiş olanların tahsilinden vazgeçilir. Bu maddenin yürürlük tarihinden önce işlenen söz konusu kabahatler için idari para cezası verilmez, tahsil edilmiş olan idari para cezaları iade edilmez.
şeklinde yürürlüğe giren 03/11/2022 tarihli ve 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un geçici 4. Maddesi ile 11/03/2020 tarihinden 03/11/2022 tarihine kadar ilgilisine tebliğ edilen ya da edilmeyen ama henüz tahsil edilmemiş olan idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmiştir. Bir diğer deyişle geçici maddenin yürürlüğe girmesinden önce işlenen kabahatlere ilişkin idari para cezası uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır. Lakin maddenin son cümlesinde yer aldığı üzere önceden tahsil edilmiş para cezalarının iadesinin mümkün olmadığı belirtilmiştir.

 

Bu durumun Anayasa’nın 2. Ve 10. Maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle İzmir 4. İdare Mahkemesi, ilgili hükmün iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştur. Başvuru sonucunda Anayasa Mahkemesi tarafından, geçici madde metninde yer alan “… tahsil edilmiş olan idari para cezaları iade edilmez.” ibaresinin Anayasa’nın 10. ve 35. Maddesine aykırı olduğundan iptaline karar verilmiştir.

 

Anayasa Mahkemesi, tahsilinden vazgeçilen ve uygulanmayan idari para cezalarına karşılık olarak tahsil edilen idari para cezalarının iade edilmemesinin; hakkında idari para cezası uygulananların farklı muameleyle karşı karşıya kaldığı ve bu nedenle mülkiyet hakkı bakımından eşitlik ilkesinin zedelendiği gerekçesiyle mezkûr hükmün iptaline karar vermiştir.
 
Kararın tam metni için tıklayınız.